Od dnia 1 stycznia 2011 r., w związku z trudną sytuacją budżetu państwa i ryzykiem destabilizacji finansów publicznych na skutek szybkiego wzrostu długu publicznego, nastąpiła podwyżka stawek podatku od towarów i usług. Nowe stawki mają charakter czasowy i obowiązują w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Stawka podstawowa podatku od towarów i usług wynosi obecnie 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów przewidują obecnie stosowanie dwóch stawek obniżonych: 8% i 5%.

Stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie m.in.:

– dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług;

– do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

  • slide
  • slide

Z dniem 1 stycznia 2011 r. wprowadzono do polskiego systemu VAT drugą stawkę obniżoną w wysokości 5% (stawka ta nie ma charakteru przejściowego). Listę towarów objętych stawką 5% zawiera załącznik nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, który obejmuje podstawowe produkty żywnościowe (np. chleb, nabiał, przetwory mięsne, produkty zbożowe: mąka, kasze, makaron, soki), książki drukowane oraz wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oraz czasopisma specjalistyczne.

W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz w eksporcie towarów stawka podatku wynosi 0%.

Stawka 0% ma również zastosowanie do:

– czynności wymienionych w art. 83 ustawy o podatku od towarów i usług, w tym m.in. do: towarów i usług związanych z transportem morskim i lotniczym oraz środkami tego transportu, usług związanych z eksportem towarów, usług transportu międzynarodowego;

– niektórych usług świadczonych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie turystyki (dotyczy to usług świadczonych dla bezpośredniej korzyści turysty poza terytorium Wspólnoty – art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług).

Zastosowanie stawki VAT w wysokości 0% do danej czynności oznacza brak opodatkowania (ciężaru fiskalnego) przy jednoczesnym uznaniu tej transakcji za sprzedaż opodatkowaną, co umożliwia odliczenie podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług z nią związanych (stawka 0% działa jak zwolnienie z VAT z prawem do odliczenia).

W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:

    • 18,70% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 23%;
    • 7,41% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 8%;
    • 4,76% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 5%

Stawka ryczałtu, w przypadku podatników świadczących usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu, wynosi obecnie 4% (stawka ta ma charakter przejściowy do czasu obowiązywania stawki podstawowej w wysokości 23% i zastąpiła stawkę 3%).

Przepisy ustawy upoważniają ministra właściwego do spraw finansów publicznych do obniżania w drodze rozporządzenia stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 8% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz do określania warunków stosowania stawek obniżonych. Obecnie zakres towarów i usług, dla których obniżono stawkę podstawową jest określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 1719).

Artykuł na podstawie http://www.finanse.mf.gov.pl
Skontaktuj się z nami